ZÁPISY DO ŠKOLNÍ DRUŽINY

__________________________________________________________________________________

 

 

Školní družiny

 

Školní družina poskytuje zájmové vzdělávání žákům naší organizace – účastníkům zájmového vzdělávání přihlášeným zejména k pravidelné denní docházce.

Školní družina je určena přednostně žákům 1. stupně. Účastníci školní družiny jsou přijímáni k účasti v zájmovém vzdělávání vždy na jeden školní rok.

O přijetí či nepřijetí účastníků k činnosti školní družiny rozhoduje ředitel školy na základě řádně vyplněné písemné přihlášky podané ve dni určeném pro zápis účastníků do školní družiny. Součástí přihlášky je písemné sdělení zákonných zástupců o rozsahu docházky a způsobu odchodu účastníků družiny. Platnost písemné přihlášky (zápisního lístku) je zpravidla stanovena na jeden školní rok.

Pracoviště školní družiny a stanovený počet účastníků zájmového vzdělávání ve školní družině:

 

Komenského 1910, 73701 Český Těšín                                                      140 účastníků

Albrechtická 84, 735 62 Český Těšín - Stanislavice                                    20 účastníků

Slovenská 1, 737 01 Český Těšín                                                                  30 účastníků

Účastníci pravidelné denní docházky se zařazují do jednotlivých oddělení na jednotlivých pracovištích organizace, kdy počty přítomných žáků se během dne mění v závislosti na jejich příchodech a odchodech, stanovených v dohodě se zákonnými zástupci žáků.

 

Školní družina Komenského
(ŠDK, Komenského 1910, Český Těšín)       
                       
sídlí v budově B Masarykovy základní školy a mateřské školy, je přístupná ze školního dvora.

5 oddělení

  1. oddělení Šikulky, vychovatelka p. Alena Lokajíčková, tel.: 721 892 029
  2. oddělení Lvíčata, vychovatelka p. Silvie Siudová, tel.: 725 881 375
  3. oddělení Smajlíci, vychovatelka p. Dagmar Daňhelová, tel: 606 949 103
  4. oddělení Klubáci, vychovatel Bc. Tomáš Pavelek, 721 818 072
  5. oddělení Broučci, vychovatelka Bc. Jan Wlosok 607 227 649

Provoz:

Po –Pá  
Ranní provoz                         6:00 – 7:35   

Odpolední provoz     11:30 – 17:00
 

Vedoucí ŠD při ZŠ Komenského Mgr. Danuše Krainová, statutární zástupce ředitele, 724 928 699

 

Školní družina Stanislavice
(Český Těšín-Stanislavice, Albrechtická 84)                      1 oddělení

  1. oddělení, vychovatelka p. Martina Adámková

Provoz:

Pondělí od 6:15 do 7:20 hod.

Úterý, středa, čtvrtek, pátek od 6:20 do 7:20 hod.

Odpolední provoz:

Pondělí, středa, čtvrtek, pátek od 11:35 do 15:30 hod.

Úterý od 11:35 do 14:30 hod.

 

 Vedoucí ŠD při ZŠ Stanislavice  Mgr. Alena Kašíková, tel. 725 881 369

 

 

Školní družina Slovenská
(Český Těšín-Svibice, Slovenská 1)                          
                                                           

2 oddělení

  1. oddělení pro účastníky domovské Masarykovy ZŠ a MŠ vychovatel Mgr. Alan Ptak, tel: 606 948 950
  2. oddělení pouze pro účastníky s těžkým zdravotním postižením, p. Veronika Tobolová, tel.: 722 293 470

 

Provoz: po – pá 14.00 – 16.30 hod

vedoucí ŠD při ZŠ Slovenská 1., Mgr. Šárka Klímová, tel.: 725 881 370

 

 

Účastníci přicházejí a odcházejí do družiny na základě požadavku zákonného zástupce uvedeného v „Osobním listě“. Odchylky od docházky účastníka a odchod účastníka z družiny v doprovodu jiné osoby než je uvedeno v osobním listě sdělí zákonný zástupce písemně – uvolnění účastníka ze školní družiny. Telefonické žádosti zákonných zástupců o uvolnění nebude  vyhověno.

Účastníka školní družiny lze v průběhu školního roku  odhlásit pouze písemným oznámením zákonnými zástupci na sekretariátě školy.

 

Úplata za školské služby ve školní družině je stanovena ve výši 150,- Kč měsíčně na 1 zapsané dítě. Úplata za příslušný kalendářní měsíc je splatná do patnáctého dne příslušného kalendářního měsíce. Úplata může být hrazena bezhotovostním stykem, a to převodem úplaty na účet školy č. 1721667379/0800, variabilní symbol přiděluje vychovatel daného oddělení ŠD.

Úplata může být hrazena zákonnými zástupci účastníků hotově oproti příjmovému pokladnímu dokladu do pokladny školy, která je umístěna v budově ZŠ Komenského, a to v úřední hodiny - viz webové stránky: https://www.masarykovazsms-komenskeho.cz/sekretariat/

 

Mgr. Michal Nešporek, ředitel