Školní poradenské centrum


Vážení rodiče,

 

školní poradenské pracoviště zajišťuje specializované pedagogické činnosti a to na základě vyhlášky č. 72/ 2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů.

 

  Činnost poradenského centra školy zajišťují:

 

 

Jedná se o zejména o tyto služby žákům, jejich rodičům a pedagogům,

které vycházejí z koncepce školního poradenského pracoviště naší školy:

 

 • Budování příznivého klimatu školy

 • Podíl na realizaci programu rovných příležitostí dětí a žáků, včetně žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

 • Odborná pomoc při integraci a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

 • Prevence sociálně patologických jevů

 • Kariérové poradenství

 • Koordinace aktivit školy souvisejících s volbou vzdělávací a profesní dráhy žáků

 • Průběžné monitorování zájmu žáků o budoucí studium a profesi se zvláštní pozorností k nerozhodnutým žákům, k žákům se zdravotními a sociálními problémy, k nadaným žákům

 • Včasná intervence v případě řešení aktuálních problémů

 • Metodická podpora učitelům při aplikaci psychologických a speciálně pedagogických
  poznatků a dovedností do vzdělávací činnosti školy

Poradenskou činnost školy týkající se vzdělávání Vašeho dítěte můžete bezplatně využít v rámci konzultační činnosti i Vy jako zákonní zástupci.

 

Kontakt:

Školní poradenské centrum,  budova A,  přízemí - č. dveří 211, tel: 558 740 532

 

Konzultační hodiny:

 • Mgr. Iveta Franková, výchovný - kariérový poradce  ..............  *úterý 11:45 - 12:25

 • Bc. Iveta Cyprichová, školní metodik prevence  .....................  *úterý 10:45 - 11:30

 • Mgr. Vladimíra Znamenáková, školní speciální pedagog ......   *pátek 8:50 - 9:35

 

*Konzultační hodiny v jinou dobu než je stanovena, 

možno dohodnout telefonicky na tel. čísle 558 740 532.

 

Pozn.:

Posuzování a diagnostiku školní zralosti žáků, speciálních vzdělávacích potřeb žáků a mimořádného nadání zabezpečuje Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) v Českém Těšíně, proto se můžete obrátit v případě potřeby přímo na ni a to na adrese: ul. Frýdecká 689/30, Český Těšín, č. tel.:

+420 591 144 371 
+420 730 185 932

 

Těšíme se na Vaše podněty a spolupráci