Speciální pedagog

 

Školní speciální pedagog vykonává činnosti zaměřené na odbornou podporu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, vzdělávání žáků uvedených v § 16 odst. 9 školského zákona č. 82/2015 Sb. a vzdělávání žáků nadaných.

Podpůrná opatření poskytuje škola žákům, u kterých byly speciálně vzdělávací potřeby zjištěny na základě speciálně pedagogického, popřípadě psychologického vyšetření školským poradenským zařízením (pedagogicko- psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum).

Podpůrná opatření se člení do pěti stupňů a rozumí se tím využití speciálních metod, postupů, forem a prostředků vzdělávání, kompenzačních, rehabilitačních a učebních pomůcek, speciálních učebnic a didaktických materiálů, poskytnutí individuální podpory v rámci výuky a přípravy na vyučování, zajištění služeb asistenta pedagoga ve třídě, podpora výuky dalším pedagogickým pracovníkem, snížení počtu žáků ve třídě, zařazení do předmětu speciálně pedagogické péče nebo jiná úprava organizace vzdělávání zohledňující speciální vzdělávací potřeby žáků.

Do předmětu speciálně pedagogické péče jsou zařazováni žáci na základě žádosti zákonného zástupce.  Jedná se o speciálně pedagogickou péči zahrnující cvičení zaměřená na rozvoj zrakového a sluchového vnímání, pozornosti, paměti, postřehování, rozvoj motoriky, komunikačních a sociálních dovedností, zrakovou stimulaci, práci na PC apod. podle konkrétních vzdělávacích potřeb.

Speciální pedagog pomáhá podporovat rozvoj žáka, poskytuje poradenství zákonným zástupcům, metodickou pomoc pedagogům a asistentům pedagoga. Zajišťuje úpravu školního prostředí, pomůcek při naplňování vzdělávacích potřeb žáků v rámci poskytování poradenských služeb ve škole.

Poradenská činnost je poskytována bezplatně.