O nás

  

Jsme školou moderní.

 •   výuka se uskutečňuje v multimediálních učebnách
 •   ve vyučování jsou používány IT pomůcky ( notebooky, tablety, interaktivní tabule)
 •   zvyšujeme efektivitu práce, zařazujeme další netradiční metody práce - aplikace daltonských prvků výuky, zejména na prvním   stupni základního vzdělávání, projektové vyučování, tvořivé vyučování.  Daltonské_vyučování   - seminární práce Mgr. Lenky Gwoźdźové

 

Jsme školou integrovanou.

 • v naší škole mají všichni žáci příležitost ukázat co umí, v čem se zlepšit, naučit se poznávat svět v souvislostech a učivo maximálně využít ve svém budoucím životě
 • inkluze má pro nás velký význam - šanci mají i žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, ať jsou to žáci se zdravotním postižením či žáci mimořádně nadaní 

 

Jsme školou základní.

 • naše organizace je tvořena třemi základními školami, které poskytují žákům základní vzdělávání v několika vzdělávacích programech 

 

Jsme školou mateřskou.

 •  základní vzdělávání navazuje na předškolní vzdělávání, to zajišťuje pět mateřských škol

 

Spolupracujeme se školami Evropské unie -  v Cieszynie (Polsko) a v Rožňavě (Slovensko) 

 

 

NABÍZÍME: 

 

 • výhodnou polohu školy z hlediska dopravy dojíždějících žáků
 • vzdělávání podle školního vzdělávacího programu ZŠ + alternativní vzdělávací programy - daltonská výuka
 • vzdělávání pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami podle potřeb  žáka a dohody zákonných zástupců, školských poradenských zařízení a školy
 • sportovní hřiště s umělým povrchem v areálu školy
 • pro děti s odloženou docházkou program v mateřské škole zaměřený na přípravu do školy
 • dobrou spolupráci se školním poradenským centrem (odborné služby nabízí rodičům i žákům výchovný-kariérový poradce, metodik prevence, školní speciální pedagog a psycholog)
 • vydávání školního časopisu Komín
 • pobyt ve školní družině s provozem od 6:00 do 7:35 a od 11:30 do 17:00; v době školních prázdnin, dle zájmu zákonných zástupců, lze zajistit provoz školní družiny
 

 

 

 

 

·